Cele języka BPML

Podczas tworzenia oraz rozwijania języka BPML, przez grupę BPMI, zostały postawione przed tym językiem następujące cele:

 • Połączenie i zjednoczenie integracji na poziomie zewnętrznym i wewnętrznym w odniesieniu do procesów biznesowych.
 • Konsolidacja procesów pracy zorientowanych na czynnik ludzki z procesami wykonywanymi przez maszyny.
 • Wykorzystanie rosnącego znaczenia usług sieciowych w biznesie.
 • Włączenie w procesy aktualnie wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa systemów typu „back-office” i na odwrót, włączenie procesów pod możliwości analityczne i funkcjonalne tych systemów
 • Integracja z aktualnie występującymi i funkcjonującymi systemami typu „middleware”w przedsiębiorstwie.
 • Wspieranie zmian zachodzących w biznesie (w przedsiębiorstwie).
 • Stworzenie korzystnych warunków dla potrzeb wykonania, czy przetwarzania rozproszonego
 • Zainicjowanie zmian na rynku w kierunku tzw. rynku procesów.
 • Opieranie się na dotychczas istniejących w biznesie standardach.
Reklama

Cechy BPML

Język modelowania procesów biznesowych BPML ma kilka cech szczególnych:

 • Proces jest przedstawiony w postaci kodu wykonywalnego, który jest niezależny od środowiska jego wykonania.
 • Zdefiniowany jest wzorzec (standard) dla reprezentacji procesu biznesowego.
 • Procesy są jasne, co otrzymuje się dzięki jednoznacznej definicji jego elementów i możliwości ich wykorzystania w procesie.
 • Język nie posiada zdefiniowanej semantyki specyficznej dla danej dziedziny.
 • Język pozwala na wyrażenie procesów współpracy między obiektami biznesowymi – interfejs procesu.
 • Obsługa uczestników różnego typu.
 • Język posiada możliwość tworzenia procesów abstrakcyjnych.
 • Proces pozwala na rozdzielanie różnego typu relacji zachodzących w procesie (systemowe od biznesowych)
 • Procesy mogą być modyfikowane „w locie”.
 • Język posiada wsparcie w postaci graficznej reprezentacji BPMN.
 • Elastyczność języka pozwala na odzwierciedlanie w procesie realiów świata rzeczywistego

BPML i słownik procesu

BPML, czyli Business Process Modeling Language, jest językiem bardzo elastycznym i o szerokim zastosowaniu. Cechy te wynikają z dwóch faktów. Po pierwsze z tego, że jest oparty na XMLu. Po drugie, ponieważ zawiera tzw. słownik procesu (ang. vocabulary of process).

Słownik procesu zawiera definicję znaczników, określeń, atrybutów, słów kluczowych, definicji przystosowanych do modelowania procesów biznesowych z danej dziedziny.

Można powiedzieć, że BPML jest metajęzykiem.

BPML pozwala na uwzględnienie w procesie następujących aktorów:

 • Ludzie i ich organizacje, przedsiębiorstwa.
 • Systemy komputerowe,
 • Aplikacje,
 • Maszyny,
 • Dane, informacje i wiedza (są one zarówno przedmiotem, jak i w pewnym sensie podmiotem procesu)
 • Rynki (internetowe, wirtualne) – w szczególności w przypadku relacji B2B oraz B2C.

Powyżej wymienieni uczestnicy procesów mogą wchodzić między sobą w różne interakcje – biznesowe oraz systemowe.