Usługowy proces współpracy

W artykule Fenomen chmury w Gazecie-MŚP autor zastanawia się jak dobrze wybrać dostawcę takich usług. Wskazuje wiele korzyści, tak ich jak ciągłość działania, dostępność z różnych miejsc, oszczędność kosztów itp. Równocześnie przypomina, że technologia nadal budzi wiele obaw. W artykule pojawiają się dwie możliwości wykorzystania chmury – korzystanie z aplikacji i korzystanie z przestrzeni dyskowej.

Obydwa te możliwości kryją się pod jednym angielskim określeniem SaaS. SaaS rozwinąć można jako:

 • Sofware as a Service – oznacza wykorzystanie aplikacji umieszczonej na zdalnym serwerze – „aplikacja jako usługa”. Nie ma potrzeby jej instalowania i konfigurowania lokalnie na komputerze odbiorcy. Użytkownik wskazuje aplikację do uruchomienia, wykorzystuje, a potem kończy pracę. Na poniższym diagramie BPMN przedstawiony jest schemat współpracy.

collaboration_1_450

 • Storage as a Service – oznacza korzystanie z zdalnej przestrzeni dyskowej – „przechowywanie jako usługa”. Użytkownik przesyła dane do zewnętrznej lokalizacji. Ma do nich dostęp z różnych lokalizacji. Nie musi dbać o dużą lokalną przestrzeń dyskową. Nie musi także pamiętać o archiwizowaniu danych oraz tworzeniu kopii zapasowych – dba o to dostawca usługi. Na poniższym diagramie BPMN przedstawiony jest schemat współpracy.

collaboration_2_450

Obydwa modele obsługi przypominają proces współpracy (ang. collaboration process). Użytkownik wysyła komunikat do dostawcy usługi. Wywołuje usługę o odpowiednich parametrach – wysyła żądanie uruchomienia aplikacji, przechowania danych. W odpowiedzi otrzymuje komunikat z wynikiem – udostępniona usługa, dane zapisane, brak dostępu do aplikacji (nie została skonfigurowana), brak przestrzeni dyskowej (zostało wyczerpane miejsce przewidziane w umowie). Dostawca dba o bezpieczeństwo, ciągłość dzialania, wybór źródła aplikacji, metod archiwizowania, momentu tworzenia backupu. Za taką możliwość płaci stałą lub w inny sposób skonstruowaną opłatę.

Reklama

Proces zarządzany

Ludzie, Komunikacja, Kontrola, Dane, Klienci to tylko niektóre obaszary, w ramach ktorych moga się pojawić problemy podczas próby zmiany sposobu funkcjonowania organizacji, a w szczególności także jej procesów. Rozwiązaniem wskazanych problemów jest odpowiedni poziom dojrzałości procesowej (CMMI).

 • Ludzie – co mają robić ludzie? Jak postępować? Jakie procedury/regulacje obowiązują w danym momencie? Kto działa wg nowych zasad? Gdzie powinienem zgłaszać problemy? Z kim współpracuję?
  Cel: Uczestnicy procesu muszą wiedzieć co mają robić, kiedy i posiadać odpowiednie umiejętności i dysponować odpowiednimi zasobami.
 • Komunikacja– kiedy i jaką zmianę należy zakomunikować? Kto jest odpowiedzialny? Co, od kiedy i do kiedy obowiązuje? Czy informacja jest jeszcze aktualna?
  Cel:  W ramach konkretnego procesu, należy osiągnąć stan, w którym proces jest przewidywalny, zaplanowany i jest zgodny z obowiązującymi procedurami. Więcej o znaczeniu komunikacji.
 • Kontrola – jak skontrolować sposób postępowania? Jak sprawdzić czy procesy działają poprawnie? Co jest punktem odniesienia dla obecnego procesu? Czy dana obserwacja jest wynikiem błędnego procesu czy okresu przejściowego?
  Cel: Proces musi podlegać kontroli, jego przebieg musi być oceniany, weryfikowany i w zależności od potrzeb poprawiany poprzez wykorzystanie odpowiednich metod. Więcej o kontroli.
 • Dane – Gdzie są dane? Gdzie powinniśmy przechowywać dokumenty? Kto jest za to odpowiedzialny? Która baza jest źródłem danych a która jest wtórna? Jak wygląda proces przenoszenia, migracji danych?
  Cel: Uczestnicy procesu muszą wiedzieć jak postępować i co mają do dyspozycji. Więcej o danych w procesie.
 • Klienci – Którzy są odbiorcami produktów firmy? Jakie informacje uzyskują? Jakie są produkty, za jaką cenę i w jakim czasie mogą pozyskać? Czy otrzymują informację zgodną z komunikacją wewnętrzną? Czy wiedzą czego mogą oczekiwać? Czy sobie radzą w nowym systemie, z nowymi wymogami?
  Cel: Proces ma dostarczać odpowienie efekty, oczekiwane przez Klienta wewnętrznego lub zewnętrznego.

Wskazane elementy, w zakresie docelowego sposobu funkcjonowania procesu, można odnaleźć w definicji procesu dla jednego z poziomów dojrzałości procesowej – dokładnie dla poziomu tzw. Zarządzanych procesów (ang. Managed processes).

Definicja tzw. managed process: “a performed process that is planned and executed in accordance with policy; employs skilled people having adequate resources to produce controlled outputs; involves relevant stakeholders ; is monitored, controlled, and reviewed; and is evaluated for adherence to its process description” (definicja pochodzi z materiałów Uniwersytetu Camegie Mellon), czyli “process wykonywany, który jest zaplanowany i realizowany zgodnie z polityką; zatrudnia ludzi z umiejętnościami, dla których dostępne są odpowiednie zasoby, aby produktować kontrolowane wyniki; angażuje odpowiednich udziałowców; jest monitorowany, kontrolowany i weryfikowany; jest oceniany pod względem zgodności z opisem procesu”.