BPML: podejście pierwsze

Reklama

Warstwa implementacyjna – podproces

W ramach warstwy implementacyjnej, niektóre zadania/kroki procesu są bardziej rozbudowane a niektóre mniej. Jednym z zadań/kroków, które ma charakter podprocesu (ang. sub proces) jest „Realizacja zamówienia” (diagram obok).

Warunki wejścia dla tego podprocesu są następujące:

 • zebrano dane o kliencie (zostały określone DaneKlienta)
 • złożono zamówienie (został określony komplet danych składających się na DaneZamówienia),
 • określono szczegóły i warunki dostawy (zostały określone DaneDostawy),
 • zrealizowano płatność (potwierdzenie realizacji płatności – PotwierdzPlatnosci)
 • produkt jest nadal w ofercie i produkt jest dostępny (ProduktDostepny)
 • klient nie zrezygnował z zamówienia (BrakRezygnacji)

Wyjście z procesu może być następujące:

 • zamówienie zostało zrealizowane (produkt został dostarczony do Klienta – ProduktDostarczony) lub
 • pojawił się problem w trakcie realizacji (produkt nie został dostarczony do Klienta – ProduktNiedostarczony)

Rozszerzenia – warstwa implementacyjna

Do diagramu przedstawionego jako warstwa reinżynierii dla procesu biznesowego, można dodać wiele elementów uszczegóławiających. Dodawanie tych elementów przybliża reprezentację procesu do tzw. warstwy implementacyjnej.
Elementy, które można dodać, są następujące:

 • elementy odpowiadające źródłom danych, systemom wewnętrznym przedsiębiorstwa,
 • punkty inicjujące inne procesy,
 • wskazanie, które kroki składają się z podprocesów,
 • informacja o wykorzystywanych narzędziach, aplikacjach, formularzach, zestawach danych,
 • aktorzy wykonujący poszczególne czynności (w szczególności po stronie dostawcy),
 • wymagania odnośnie bezpieczeństwa danych (logowanie, autoryzacja, sposób połączenia).

Przedstawiony proces można rozbudowywać w różnych kierunkach i na różne potrzeby.

Przykładowo, proces został rozbudowany o następujące elementy (diagram powyżej):

 1. formularza/zestaw danych
 2. aktor wykonujący zadanie

W tym celu, zostaną wykorzystane 2 kolejne obiekty notacji BPMN – odpowiednio:

 1. element rozszerzający informacje zawarte na diagramie wraz z ich powiązaniem z innym elementem (ang. annotation, ang. association, ang. data object),
 2. element grupujący czynności wykonywane przez danego aktora (ang. group).

Przykład w BPMN

Na diagramie zostały zaprezentowane elementy BPMN:

 • zdarzenie początkowe (ang. start event)
 • zadanie (ang. task)
 • łącznik przepływu (ang. flow connector)
 • łącznik przesyłania wiadomości (ang. message connection)
 • pole (ang. pool)
 • zdarzenie końcowe (ang. end event)