BPML i słownik procesu

BPML, czyli Business Process Modeling Language, jest językiem bardzo elastycznym i o szerokim zastosowaniu. Cechy te wynikają z dwóch faktów. Po pierwsze z tego, że jest oparty na XMLu. Po drugie, ponieważ zawiera tzw. słownik procesu (ang. vocabulary of process).

Słownik procesu zawiera definicję znaczników, określeń, atrybutów, słów kluczowych, definicji przystosowanych do modelowania procesów biznesowych z danej dziedziny.

Można powiedzieć, że BPML jest metajęzykiem.

BPML pozwala na uwzględnienie w procesie następujących aktorów:

 • Ludzie i ich organizacje, przedsiębiorstwa.
 • Systemy komputerowe,
 • Aplikacje,
 • Maszyny,
 • Dane, informacje i wiedza (są one zarówno przedmiotem, jak i w pewnym sensie podmiotem procesu)
 • Rynki (internetowe, wirtualne) – w szczególności w przypadku relacji B2B oraz B2C.

Powyżej wymienieni uczestnicy procesów mogą wchodzić między sobą w różne interakcje – biznesowe oraz systemowe.

Reklama

Elementy BPMN

W ramach BPMN są wykorzystywane elementy, które można podzielić na określone grupy:

 • Obiekty odnoszące się do sekwencji/przepływu procesu (ang. Flow Objects) – zdarzenia, czynności, obiekty decyzyjne („bramy”),
 • Obiekty odnoszące się do połączeń między obiektami przepływu (ang. Connecting Objects) – sekwencja elementów, komunikaty, informacje dodatkowe,
 • Obiekty grupujące inne elementy procesu w grupy o określonym znaczeniu (ang. Swimlanes),
 • Obiekty rozszerzające podstawową składnię i interpretacją diagramu procesu – ang. Artifacts obiekty danych, grupowanie informacji, informacje użytkownika.

Trochę o notacji BPMN

BPMN jest metodą bazującą na technikach wykorzystywanych w diagramach przepływu, która pozwala tworzyć diagramy procesów biznesowych. Notacja BPMN posiada skończony i jednoznacznie zdefiniowany zbiór elementów graficznych, które pozwalają na budowanie diagramów zrozumiałych zarówno przez projektantów procesów, analityków, jak i kadrę zarządzającą.

BPMN „spełnia” zasady tworzenia metamodeli dla języków modelowania procesów biznesowych, przez co jest bardzo elastycznym narzędziem. Diagram może być zmieniany na każdym etapie życia procesu: od stworzenia, poprzez rozwój, wykonanie, monitorowanie i analizę procesu.

W przypadku notacji BPMN należy podkreślić następujące zalety:

 • Czytelność – graficzna reprezentacja jest bardziej zrozumiała niż kod języka, np. xml, na którym jest oparty język BPML.
 • Jednoznaczność – wynika to z definicji pojęć i postaci elementów graficznych w notacji. Jest zrozumiała dla różnych grup odbiorców.
 • Elastyczność – możliwość zastosowania do różnego typu procesów.
 • Możliwość zapisu diagramu w języku BPML.

Dlaczego powstało BPMN/BPML?

Wiele stosowanych współcześnie narzędzi służących do analizowania procesów biznesowych oraz ich reprezentacji za pomocą odpowiednio skonstruowanych diagramów, jest oparte od jakiegoś czasu na wspomnianych wcześniej diagramach przepływu (ang. Flow charts). Jednakże trzeba podkreślić, że możliwości reprezentacji procesów biznesowych za pomocą tych diagramów są bardzo ograniczone.

Ograniczeniem najbardziej widocznym jest to, że pozwala na reprezentację tylko jednego procesu, bez połączeń z innymi procesami. Bardzo rzadko się zdarza, aby procesy istniał niezależnie, sam w sobie, bez żadnych powiązań z innymi procesami. Z tego punktu widzenia jest to wada. Możemy jednak spojrzeć na to również inaczej… Dla osób ze szczebla kierowniczego, dla których potrzebny jest całościowy wgląd w proces, jest to rozwiązanie proste i pozwalające na znalezienie szybkiego porozumienia między menedżerami a projektantami procesów. Widzą jeden proces zapisany za pomocą jednoznacznych symboli graficznych. Nie muszą zagłębiać się w dokumentację, czy wyjaśnienie poszczególnych powiązań. Trzeba jednak to powiedzieć, że ciężar implementacji uwag menedżera spadał na projektantów procesów. W tym momencie, mógł się pojawić problem błędnej interpretacji zmian i ich niewłaściwe naniesienie na diagram procesu.

W związku z powyżej zarysowaną sytuacją, odpowiednie podmioty rozpoczęły prace nad nowymi metodami modelowania i reprezentacji procesów biznesowych. Celem tych prac było stworzenie metody o różnorodnym zastosowaniu i przeznaczonym dla różnych odbiorców. Dodatkowo oczywiście, język musiał być możliwy do przeniesienia na poziom maszynowy.

Jedną z grup pracujących nad taką metodą była grupa Business Process Modeling Inititiative (BPMI) http://www.bpmi.org

Grupa ta stworzyła notację Business Process Modeling Notation (BPMN), która jest graficznym odpowiednikiem dla języka Business Process Modeling Language (BPML).

Języki modelowania procesów biznesowych

Wśród języków modelowania procesów biznesowych możemy znaleźć takie, które służą do modelowania całości procesu biznesowego lub jego określonej części. Możemy również znaleźć takie, które służą do modelowania usług wspierających procesy biznesowe, a także usługi, których realizację, wykorzystanie i przebieg można nazwać procesem.

Przykładami języków, na które warto zwrócić uwagę są:

Każdy z powyższych języków zawiera w metamodelu różny zestaw pojęć.

Poniżej znajduje się porównanie powyższych języków względem zestawu wcześniej określonych pojęć z metamodelu. Porównanie zostało przygotowane na podstawie: Mendling, J., Neumann, G., Nüttgens, M. (2004), A Comparison of XML Interchange Formats for Business Process Modelling, http://wi.wu-wien.ac.at/Wer_sind_wir/mendling/publications/04-EMISA.pdf

Graficzna reprezentacja modelu

W trakcie tworzenia modelu procesu biznesowego, to, co powstanie nie będzie zrozumiałe dla wszystkich odbiorców, analityków, projektantów, kadry zarządzającej. Potrzebna jest graficzna reprezentacja elementów procesu opisanych w metamodelu. Za pomocą graficznej reprezentacji, uporządkowanej, jednoznacznie określonej, można łatwiej przekazać założenia procesu, jego przebieg, kolejność kroków, momenty decyzyjne, wejścia i wyjścia z procesu. Wyróżnić można kilka graficznych reprezentacji:

Powyżej wymienione elementy są mniej lub bardziej skomplikowane. Istotne jest to, że większość z nich stanowi podstawę różnych języków modelowania procesów biznesowych, a dokładniej wspierających je notacji graficznych.

Pojęcia w metamodelu

W poprzedniej informacji dotyczącej metamodelu, wspomniałem, że jego elementami składowymi są pojęcia. Pojęcia te pozwalają na reprezentację, opis różnych aspektów języka modelowania procesu biznesowego, w szczególności, biorąc pod uwagę, dziedzinę, której dotyczy. Konsorcja takie jak OMG, OASIS, BPMI, W3C, WfMC, UN/CEFACT (odnośniki do informacji o poszczególnych konsorcjach znajdują się w sekcji „Przydatne linki”)  używają różnych postaci metamodeli. Metamodele te zawierają różne pojęcia. Po analizie tych metamodeli, której podsumowanie można znaleźć w publikacji J. Mendling, G. Neumann, M. Nüttgens pt. „A Comparison of XML Interchange Formats for Business Process Modelling”, okazało się, że można wyróżnić 13 pojęć, tzw. pojęć wysokiego poziomu (ang. high-level concepts):

 1. Zadanie Wejścia/Wyjścia (ang. Task I/O).
 2. Adres zadania (ang. Task Address).
 3. Cechy jakości (ang. Quality Attributes).
 4. Protokół zadania (ang. Task Protocol).
 5. Strumień kontroli (ang. Control Flow).
 6. Kierowanie danymi (ang. Data Handling).
 7. Identyfikacja instancji (ang. Instance Identity).
 8. Role (ang. Roles).
 9. Zdarzenia (ang. Events).
 10. Wyjątki (ang. Exceptions).
 11. Transakcje (ang. Transactions).
 12. Graficzna pozycja (ang. Graphic Position).
 13. Dane statystyczne (ang. Statistical Data).

W kwestii szczegółów odnośnie każdego z pojęć, odsyłam do wspomnianej publikacji, która jest dostępna pod adresem: http://wi.wu-wien.ac.at/~mendling/publications/04-EMISA.pdf

Metamodel

Metamodel, w kontekście modelowania procesów biznesowych, jest, najprościej to ujmując, zbiorem pojęć, które pozwalają na opis danego procesu biznesowego. U podstaw każdej z notacji, języków modelowania procesów biznesowych znajduje się metamodel. W zależności od języka, czy sposobu jego wykorzystania, czy też rodzaju procesów, metamodel zawiera różne pojęcia. Jednakże w publikacjach znajdujemy wymogi, które taki metamodel powinien spełniać. Są to:

 • Prostota: metamodel powinien być zrozumiały dla specjalistów i użytkowników powiązanych z opisywaną dziedziną, a dokładniej ze specyfiką procesów z danej dziedziny.
 • Kompletność: metamodel musi zawierać zbiór pojęć, które pozwolą na opisanie/określenie wszystkich istotnych cech charakterystycznych dla opisywanej dziedziny.
 • Ogólność: metamodel powinien pozwolić na przedstawienie różnorodnego typu aspektów związanych z daną dziedziną.
 • Jednoznaczność: metamodel powinien dla wszystkich swoich elementów/pojęć posiadać definicje formalne. Definicje te mają zapobiegać problemom z wyborem określonych pojęć z metamodelu przy opisywaniu domeny.
 • Rozszerzalność: wymóg, którego spełnienie, pozwala na dostosowywanie metamodelu do zmian w opisywanej domenie albo innych obszarów pośrednio powiązanych (np. zmian w technologii, pojawienia się nowych narzędzi).